Lọc số điện thoại trong Excel với VBA

Lọc số điện thoại trong Excel với VBA

Nhiều người làm văn phòng, giáo viên… khi nghe đến VBA có một cái gì đó hơi ngán ngẫm, tuy nhiên có những hàm VBA đã được viết sẵn và bạn chỉ cần tận dụng nó một cách cho tốt là được việc rất nhiều.

Nhân tiện khách của mình copy dữ liệu khách hàng trong website woocomerce ra và có nhu cầu lọc ra các số điện thoại để sử dụng vào việc gửi sms marketing qua zalo nên trong bài viết này mình xin giới thiệu một hàm giúp bạn lọc số điện thoại trong Excel với VBA một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả

Cách bước thực hiện

Bước 1. Mở excel lên và nhấn tổ hợp phím Alt + F11, tổ hợp phím này sẽ kích hoạt cửa sổ VBA

Bước 2. Nhấn vào menu Insert – Module để tạo một module mới như hình dưới ( mình đặt tên là tachsodienthoai )

Bước 3. Bạn copy đoạn code sau và dán vào phần chứa nội dung Module

' __  _____  _ ®
' \ \ / / _ | / \
' \ \ /| _ \/ / \
'  \_/ |___/_/ \_\
Option Explicit
Option Compare Text
Private Const ProjectUDFName = "ConvertPhoneVN"
Private Const ProjectUDFFileName = "MobilePhoneVN"
Private Const projectUDFVersion = "2.0"

#If VBA7 Then
#Else
 Private Enum LongLong:[_]:End Enum
 #If Win64 Then
 '#ElseIf Win32 Then
 #Else
  Private Enum LongPtr:[_]:End Enum
 #End If
#End If
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal Hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal Hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If

Public Enum UDFNavigation
 UDFN__1 = 1
 UDFN__2
 UDFN__3
 UDFN__4
 UDFN__5
 UDFNFinally
End Enum

Public Enum ConvertPhoneSettings
 CPSMainFX = 1
 CPSResultColumns
 CPSHeader
 CPSDelimiter
 CPSincludeInvalid
 CPSExpand
 CPSZeroFrontNumber
End Enum
Private Type TypeArguments
 XLNew As Boolean
 timer As Single
 Action As UDFNavigation
 Direction As Long
 Target As Variant
 address As String
 caller As Range
 fx As String
 Delimiter As String
 includeInvalid As Boolean
 Expand As Boolean
 ZeroFrontNumber As Boolean
 Header As Boolean
 
 columns As Integer
 ReturnOrder As Integer
 OldPhoneNumber As Integer
 NewPhoneNumber As Integer
 ReturnStandardsE164 As Integer
 ReturnCompany As Integer
 ReturnInvalid As Integer
 resultArray As Variant
End Type

Private Works() As TypeArguments, ValArgs(), ValIndex As Integer
Function epDelimiter(Delimiter$): AddArguments CPSDelimiter, Delimiter: End Function
Function epincludeInvalid(): AddArguments CPSincludeInvalid: End Function
Function epExpand(): AddArguments CPSExpand: End Function
Function epZeroFrontNumber(): AddArguments CPSZeroFrontNumber: End Function
Function epHeader(): AddArguments CPSHeader: End Function
Function epColumns(Optional ReturnOrder As Integer, _
     Optional ReturnNewNumber As Integer, _
     Optional ReturnOldNumber As Integer, _
     Optional ReturnStandardsE164 As Integer, _
     Optional ReturnCompany As Integer, _
     Optional ReturnInvalid As Integer)
 AddArguments CPSResultColumns, ReturnOrder, ReturnNewNumber, ReturnOldNumber, ReturnStandardsE164, ReturnCompany, ReturnInvalid
End Function
Function PhoneVN(ParamArray arguments()) As Variant
 PhoneVN = AddArguments(CPSMainFX, arguments)
End Function

Private Function AddArguments(Direction%, ParamArray arguments()) As Variant
 On Error Resume Next
 Dim k%, i%, j%, r As Object, s$, f$, w As TypeArguments, n As Boolean, aa
 Set r = Application.ThisCell: If r Is Nothing Then Exit Function
 If r.Worksheet.ProtectContents = True Then AddArguments = "[SheetProtected]": Exit Function

 XLAppVersion n
 If n Then f = r.Formula2 Else f = r.formula
 s = r.address(0, 0, , 1)
 k = UBound(Works)
 If k > 0 Then
  For i = 1 To k
   With Works(i)
    If s = .address And f = .fx Then
     Select Case .Action
     Case UDFN__1: k = i: GoTo s
     Case UDFN__2: Exit Function
     Case UDFN__3:
      If Direction = CPSMainFX Then
       .Action = UDFNFinally: AddArguments = .resultArray: GoSub E
      End If
      Exit Function
     End Select
     Exit For
    End If
   End With
  Next
 End If
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k): .XLNew = n: .Action = UDFN__1: .Direction = 0: Set .caller = r: .address = s: .fx = f:
  .NewPhoneNumber = 1
  .ZeroFrontNumber = True
  .Delimiter = ","
 End With
s:
 With Works(k)
  Select Case Direction
  Case CPSMainFX:
   aa = arguments(0)
   i = 0
   k = .ReturnOrder: GoSub v
   k = .NewPhoneNumber: GoSub v
   k = .OldPhoneNumber: GoSub v
   k = .ReturnStandardsE164: GoSub v
   k = .ReturnCompany: GoSub v
   k = .ReturnInvalid: GoSub v
   .columns = i
   If IsObject(aa(0)) Then
    AddArguments = ""
    Set r = aa(0)
    If n Or (r.address = r(1, 1).address) Then aa = r.Value: GoTo r
    .Action = UDFN__2
    Set .Target = r
    .Direction = CPSMainFX
    Call SetTimer(Application.Hwnd, 21111, 0, AddressOf PhoneNumberVN_Execute)
   Else
    aa = aa(0)
r:
    AddArguments = PhoneVNConvert(Numbers:=aa, _
          Delimiter:=.Delimiter, _
          includeInvalid:=.includeInvalid, _
          Expand:=.Expand, _
          ZeroFrontNumber:=.ZeroFrontNumber, _
          Header:=.Header, _
          ReturnOrder:=.ReturnOrder, _
          ReturnNewNumber:=.NewPhoneNumber, _
          ReturnOldNumber:=.OldPhoneNumber, _
          ReturnStandardsE164:=.ReturnStandardsE164, _
          ReturnCompany:=.ReturnCompany, _
          ReturnInvalid:=.ReturnInvalid)
    .Action = UDFNFinally: GoSub E
   End If
  Case CPSResultColumns
   .ReturnOrder = arguments(0)
   .NewPhoneNumber = arguments(1)
   .OldPhoneNumber = arguments(2)
   .ReturnStandardsE164 = arguments(3)
   .ReturnCompany = arguments(4)
   .ReturnInvalid = arguments(5)
  Case CPSHeader: .Header = True
  Case CPSDelimiter: .Delimiter = arguments(0)
  Case CPSincludeInvalid: .includeInvalid = True
  Case CPSExpand: .Expand = True
  Case CPSZeroFrontNumber: .ZeroFrontNumber = True
  End Select
 End With
Exit Function
E:
 Call SetTimer(Application.Hwnd, 21112, 0, AddressOf PhoneNumberVN_Execute)
Return
v:
 If k > i Then i = k
Return
End Function

Private Sub PhoneNumberVN_Execute(ByVal Hwnd As LongPtr, ByVal uMsg As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal dwTimer As LongPtr)
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(Hwnd, nIDEvent)
 Select Case nIDEvent
 Case 21111: Call PhoneNumberVN_working
 Case 21112:
  Dim k%, i%, j%
  k = UBound(Works)
  For i = 1 To k
   If Works(i).Action = UDFNFinally Then j = j + 1
  Next
  If j >= k Then Erase Works
 End Select
End Sub

Private Sub PhoneNumberVN_working()
 On Error Resume Next
 Debug.Print "PhoneNumberVN_working"
 'If ThisWorkbook.BookJustSaved Then Erase Works: Exit Sub
 Dim ub As Integer, a As Object, b As TypeArguments, i&, cfl%, su As Boolean, ac As Boolean, ee As Boolean, rg As Range
 ub = UBound(Works)
 Dim o, sh, f$, aa, lr&, lr2&

 For i = 1 To ub
  b = Works(i)
  If b.Action <> UDFN__2 Then GoTo n
  If b.XLNew Then f = b.caller.Formula2 Else f = b.caller.formula
  If f <> b.fx Then GoTo n
  If a Is Nothing Then
   Set a = Application
   su = a.ScreenUpdating: If su Then a.ScreenUpdating = False
   ee = a.EnableEvents: If ee Then a.EnableEvents = False
   ac = a.Calculation = xlCalculationAutomatic: If ac Then a.Calculation = xlCalculationManual
  End If
  Select Case b.Direction
  Case CPSMainFX
   Set rg = b.Target
   lr = rg(rg.Rows.Count + 2, 1).End(3).Row - rg.Row + 1
   If lr > 0 Then
    With b
     aa = PhoneVNConvert(Numbers:=rg.Resize(lr), _
           Delimiter:=.Delimiter, _
           includeInvalid:=.includeInvalid, _
           Expand:=.Expand, _
           ZeroFrontNumber:=.ZeroFrontNumber, _
           Header:=.Header, _
           ReturnOrder:=.ReturnOrder, _
           ReturnNewNumber:=.NewPhoneNumber, _
           ReturnOldNumber:=.OldPhoneNumber, _
           ReturnStandardsE164:=.ReturnStandardsE164, _
           ReturnCompany:=.ReturnCompany, _
           ReturnInvalid:=.ReturnInvalid)
    End With
    lr2 = UBound(aa)
    If lr2 > 0 Then
     Works(i).resultArray = aa(1, 1)
     b.caller.Resize(lr2, UBound(aa, 2)).Value = aa
     If b.XLNew Then
      b.caller.Formula2 = b.fx
     Else
      b.caller.formula = b.fx
     End If
     Works(i).Action = UDFN__3
    Else
     Works(i).Action = UDFNFinally
    End If
   End If
   If lr2 = 0 Then lr2 = 1
   Call AreaClearContents(b.caller(lr2 + 1, 1), 0, 0, 0, CLng(b.columns))
  End Select
n:
 Next
E:
 If Not a Is Nothing Then
  If su And a.ScreenUpdating <> su Then a.ScreenUpdating = su
  If ee And a.EnableEvents <> ee Then a.EnableEvents = ee
  If ac And xlCalculationAutomatic <> a.Calculation Then a.Calculation = ac
  Set a = Nothing
 End If
End Sub

' __  _____  _ ®
' \ \ / / _ | / \
' \ \ /| _ \/ / \
'  \_/ |___/_/ \_\

Private Sub PhoneVNConvert_test()
 Call PhoneVNConvert("01681234567016812345670168123456701681234567", , , , , 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
End Sub
Function PhoneVNConvert(ByVal Numbers, _
    Optional ByVal Delimiter As String = ",", _
    Optional ByVal includeInvalid As Boolean, _
    Optional ByVal Expand As Boolean, _
    Optional ByVal ZeroFrontNumber As Boolean, _
    Optional ByVal Header As Boolean, _
    Optional ByVal ReturnOrder As Integer, _
    Optional ByVal ReturnNewNumber As Integer, _
    Optional ByVal ReturnOldNumber As Integer, _
    Optional ByVal ReturnStandardsE164 As Integer, _
    Optional ByVal ReturnCompany As Integer, _
    Optional ByVal ReturnInvalid As Integer) As Variant
 Dim nbs, P$, NB$, P1$, P2$, P3$, P4$, P5$, s, T, S0$, S1$, S2$, S3$, S4$, S5$, y%, m%
 Dim i As Byte, k&, kk&, c&, L&, f&, Z&, r&, n$, j$, total$(), a(6), ms, m1, m2, D
 Static RE As Object
 nbs = Numbers: If Not IsArray(nbs) Then nbs = Array(nbs)
 m = -Header
 j = IIf(ZeroFrontNumber, "'", n)
 a(1) = ReturnOrder
 a(2) = ReturnNewNumber
 a(3) = ReturnOldNumber
 a(4) = ReturnStandardsE164
 a(5) = ReturnCompany
 a(6) = ReturnInvalid
 If a(1) > y Then y = a(1)
 If a(2) > y Then y = a(2)
 If a(3) > y Then y = a(3)
 If a(4) > y Then y = a(4)
 If a(5) > y Then y = a(5)
 If a(6) > y Then y = a(6)
 If RE Is Nothing Then
  Set RE = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
  With RE
   .IgnoreCase = 1: .Global = 1
   .Pattern = "\(?(0|84|\+84|084|0084)?\)? ?(" & _
    "((?:3[2-9])|(?:86)|(?:9[6-8])" & "|(?:16[2-9]))" & _
    "|((?:7[06-9])|(?:9[03])|(?:89)" & "|(?:12[01268]))" & _
    "|((?:8[1-58])|(?:9[14])" & "|(?:12[34579]))" & _
    "|((?:5[68])|(?:92)" & "|(?:18[68]))" & _
    "|((?:59)|(?:99)" & "|(?:199))" & ")[ -]?" & _
         "(\d[ -]?\d[ -]?\d)[ -]?(\d[ -]?\d)[ -]?(\d{2})([1-9]*)"
  End With
 End If
 If y And Header Then
  k = 1
  ReDim Preserve total(1 To y, 1 To 1):
  If ReturnOrder Then total(ReturnOrder, 1) = "#"
  P1 = "S" & ChrW(7889) & " m" & ChrW(7899) & "i"
  P2 = "S" & ChrW(7889) & " c" & ChrW(361)
  P3 = ChrW(272) & ChrW(7883) & "nh d" & ChrW(7841) & "ng ti" & ChrW(234) & "u chu" & ChrW(7849) & "n"
  P4 = "Nh" & ChrW(224) & " m" & ChrW(7841) & "ng"
  P5 = "Kh" & ChrW(244) & "ng h" & ChrW(7907) & "p l" & ChrW(7879)
  GoSub r
 End If
 For Each s In nbs: GoSub v: Next
 If y Then PhoneVNConvert = Application.Transpose(total) Else PhoneVNConvert = P
 Set RE = Nothing
Exit Function
v:
 P = s
 Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary"): D.CompareMode = 1
 With RE
  If y And Not Expand Then GoSub a
  If .Test(s) Then
   P = n: Set ms = .Execute(s)
   For r = 1 To ms.Count
    Set m1 = ms(r - 1): Set m2 = m1.SubMatches
    c = m2.Count
    S0 = m2(0): S1 = m2(1): S2 = m2(c - 4): S3 = m2(c - 3): S4 = m2(c - 2): S5 = m2(c - 1)
    T = Right(S1, 1)
    If y And Expand Then
     f = m1.FirstIndex: Z = m1.Length
     If includeInvalid And (f > L + 2) Then
      GoSub a
      If ReturnInvalid Then total(ReturnInvalid, k) = Mid(s, L + 1, f - L)
     End If
     L = f + Z: GoSub a
    End If

    If ReturnCompany Then
     For i = 2 To 6
      If m2(i) <> n Then
       Select Case i
       Case 2: P = "Viettel"
       Case 3: P = "MobileFone"
       Case 4: P = "VinaPhone"
       Case 5: P = "Vietnamobile"
       Case 6: P = "Beeline/Gmobile"
       Case Else: P = n
       End Select
       Exit For
      End If
     Next
    End If
    Select Case True
    Case S1 Like "16[2-9]": S1 = "3" & T
    Case S1 = "120": S1 = "70"
    Case S1 = "121": S1 = "79"
    Case S1 = "122": S1 = "77"
    Case S1 Like "12[68]": S1 = "7" & T
    Case S1 Like "12[345]": S1 = "8" & T
    Case S1 = "127": S1 = "81"
    Case S1 = "129": S1 = "82"
    Case S1 Like "18[68]": S1 = "5" & T
    Case S1 = "199": S1 = "59"
    End Select
    NB = "0" & S1 & S2 & S3 & S4
    If Not D.exists(NB) Then
     D.Add NB, NB
     P1 = P1 & IIf(P1 <> n, Delimiter, j) & "0" & S1 & S2 & S3 & S4
     P2 = P2 & IIf(P2 <> n, Delimiter, j) & IIf(S1 <> CStr(m2(1)), S0 & m2(1) & S2 & S3 & S4, n)
     P3 = P3 & IIf(P3 <> n, Delimiter, n) & "(84)" & S1 & " " & S2 & "-" & S3 & S4
     P4 = P4 & IIf(P4 <> n, Delimiter, n) & P
     P5 = P5 & IIf(P5 <> n, Delimiter, j) & IIf(m2(10) <> vbNullString, S5, n)
     P = P1
     If y And Expand Then GoSub r
    End If
   Next
   If y And Not Expand Then GoSub r
  Else
 
  End If
 End With
Return
a:
 kk = kk + 1: k = kk + m
 ReDim Preserve total(1 To y, 1 To k)
 If ReturnOrder Then total(ReturnOrder, k) = kk
Return
r:
 If ReturnNewNumber Then total(ReturnNewNumber, k) = P1
 If ReturnOldNumber Then total(ReturnOldNumber, k) = P2
 If ReturnStandardsE164 Then total(ReturnStandardsE164, k) = P3
 If ReturnCompany Then total(ReturnCompany, k) = P4
 If ReturnInvalid Then total(ReturnInvalid, k) = P5
 P1 = n: P2 = n: P3 = n: P4 = n: P5 = n
Return
End Function

Sub AreaClearContents(ByVal vRange As Object, Optional ByVal OffsetRow&, Optional ByVal OffsetColumn&, Optional LimitRow&, Optional LimitColumn&)
 Dim r As Object
 Set r = AreaFromTarget(vRange, OffsetRow&, OffsetColumn&, LimitRow, LimitColumn)
 If Not r Is Nothing Then
  r.ClearContents
  Set r = Nothing
 End If
End Sub

Public Function AreaFromTarget(ByVal vRange As Object, _
          Optional ByVal OffsetRow&, _
          Optional ByVal OffsetColumn&, _
          Optional LimitRow&, _
          Optional LimitColumn&) As Object
 Dim r As Range, T As Range, r1&, C1&, R2&, C2&
 r1 = OffsetRow
 C1 = OffsetColumn
 Set r = vRange(1, 1)
 Set T = r.CurrentRegion
 If T.Cells.Count > 1 Then
  R2 = T.Row + T.Rows.Count - r.Row - r1 + 1
  C2 = T.Column + T.columns.Count - r.Column - C1 + 1
  If LimitRow > 0 Then
   R2 = IIf(LimitRow < R2, LimitRow, R2)
  End If
  If LimitColumn > 0 Then
   C2 = IIf(LimitColumn < C2, LimitColumn, C2)
  End If
  If R2 > 1 And C2 > 1 Then
   Set AreaFromTarget = r(r1 + 1, C1 + 1).Resize(R2, C2)
  End If
 End If
 Set r = Nothing
 Set T = Nothing
End Function

Private Function XLAppVersion(Optional newVersion As Boolean, Optional implicitIntersectionOperator$, Optional SpillOperator$) As Long
 Static n&, v&, i1$, i2$
 If n <> 0 Then XLAppVersion = v: newVersion = n = 1: implicitIntersectionOperator = i1: SpillOperator = i2: Exit Function
 Dim registryObject As Object
 Dim rootDirectory$
 Dim keyPath$
 Dim arrEntryNames As Variant
 Dim arrValueTypes As Variant
 Dim x&
 Select Case Val(Application.Version)
 Case Is = 16
  'Check for existence of Licensing key
  i1 = "@"
  keyPath = "Software\Microsoft\Office\" & CStr(Application.Version) & "\Common\Licensing\LicensingNext"
  rootDirectory = "."
  Set registryObject = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & rootDirectory & "\root\default:StdRegProv")
  registryObject.EnumValues &H80000001, keyPath, arrEntryNames, arrValueTypes
  On Error GoTo ErrorExit
  For x = 0 To UBound(arrEntryNames)
   If InStr(arrEntryNames(x), "365") > 0 Then n = 1: v = 365: Exit For
   If InStr(arrEntryNames(x), "2019") > 0 Then
    If Application.Build >= 14332 Then
     'ProductCode: {90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}
     'CalculationVersion: 191029
     n = 1: i2 = "#": v = 2021
    Else
     n = -1: v = 2019
    End If
    Exit For
   End If
   If InStr(arrEntryNames(x), "2016") > 0 Then v = 2016: n = -1: Exit For
  Next x
 Case Is = 15: n = -1: v = 2013
 Case Is = 14: n = -1: v = 2010 'ProductCode: {91140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE} 'CalculationVersion: 145621
 Case Is = 12: n = -1: v = 2007
 Case Else: n = -1: v = 0
 End Select
 newVersion = n = 1: XLAppVersion = v: implicitIntersectionOperator = i1: SpillOperator = i2
Exit Function
ErrorExit:
 'Version 16, but no licensing key. Must be Office 2016
 v = 2016: n = -1: XLAppVersion = v: newVersion = n = 1
End Function


Bước 4. Quay lại Excel và dùng hàm PhoneVN như các hàm khác của Excel

Sau khi bạn dán code vào Module thì thằng Excel nó sẽ nhận thêm hàm TachSoDienThoai vào Excel, bây giờ bạn dùng hàm này một cách bình thường như các hàm khác. Chỉ khác là các hàm khác như SUM, MIN, MAX …. là của Excel định nghĩa, còn hàm PhoneVN là do đoạn code trên tự định nghĩa ra.

 

 

Cách sử dụng hàm

=PhoneVN([Số/Danh_sách],[Đối_số_cài_đặt])

Hàm cài đặt Chức năng Nhập đối số
=epDelimiter(“,”) Ký tự nối chuỗi nếu nhiều số cùng chuỗi Char(10) – Mặc định là dấu phẩy (,)
=epIncludeInvalid() Trả về kết quả gồm chuỗi không hợp lệ TRUE – Mặc định FALSE
=epExpand Mở rộng xuống hàng mới nếu chuỗi có nhiều số ĐT TRUE – Mặc định FALSE
=epZeroFrontNumber Giữ lại số 0 khi in mảng TRUE – Mặc định FALSE
=epHeader Mảng có đầu đề hay không TRUE – Mặc định FALSE
=epColumns(1,2,3,4,5,6)
1​
Đặt vị trí cột, nếu có cột số thứ tự 1 (Giải thích: Đánh số thứ tự sẽ nằm ở cột 1)
2​
Đặt vị trí cột, nếu có cột số điện thoại mới 2 (Nếu không thì để 0 hoặc không đặt)
3​
Đặt vị trí cột, nếu có cột số điện thoại cũ 3 (Mặc định tất cả cột đều là 0)
4​
Đặt vị trí cột, nếu có cột chuẩn hóa số Điện thoại (E164) 4
5​
Đặt vị trí cột, nếu có cột tên Nhà Mạng 5
6​
Đặt vị trí cột, nếu có cột chuỗi không hợp lệ 6

Nguồn bài viết : Tách số điện thoại và chuyển đổi đầu số với EXCEL | Giải Pháp Excel (giaiphapexcel.com)

Mục lục